Usül Ve Esaslar

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 


BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç

MADDE 1  

Bu uygulama esaslarının amacı, yükseköğretim kurumlarında, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde uzaktan öğretim programları açılması ile birinci ve ikinci öğretimde bazı derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 

Bu uygulama esasları, öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, eğitim-öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları ile aynı şekilde yürütülen derslerde uyulması gereken genel ilkeleri, sınavların yapılma şeklini, kredi miktarlarının belirlenmesini, ders materyallerinin hazırlanmasını, yükseköğretim kurumları arasında yapılacak protokolleri ve uzaktan eğitime ilişkin diğer hususlar ile yapılacak ödemeleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3

Bu Usul ve Esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44’üncü ve 46’ncı maddelerine, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 19.06.2014 tarihli toplantısında karar verilen Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Eğitime İlişkin Usul ve Esaslar’ a, Siirt Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ve Siirt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 

Bu usul ve esasların uygulanmasında; 

a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini, 

b) Birim öğrenci katsayısı: Öğretimi sürdüren ilgili birimlerde açılmış uzaktan öğretim diploma programlarında görevlendirilen birim koordinatörlerine yapılacak ödemelerin hesaplanmasında esas alınmak üzere mevcut öğrenci sayısının açılmış kontenjana bölünmesi ile bulunan sayıyı, 

c) Birim koordinatörü: Uzaktan öğretim ile yürütülen bir diploma programının bağlı olduğu enstitü/fakülte/yüksekokul bünyesinde koordinasyon, görevlendirme ve denetimlerin yapılmasından sorumlu olan öğretim elemanını, 

d) Rektör: Üniversitenin Rektörünü, 

e) Senato: Üniversitenin Senatosunu, 

f) Üniversite: Siirt Üniversitesini, 

g) SİUZEM Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

h) Ders materyali ve materyal ücreti: Uzaktan öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için yükseköğretim kurumlarınca basılan veya elektronik olarak internet ortamında sunulan, üretilen veya kullanılan her türlü materyali ve bunlar karşılığında öğrencilerden alınan ücreti, 

i) E-ders paketi: Bir dersle ilgili elektronik formatta ders notu, dersin sunusu ve ders videosu gibi materyallerin bulunduğu içerik paketini, 

j) Canlı ders: Öğrenen ve öğretenin çevrimiçi teknolojiler kullanarak eşzamanlı olarak katıldığı sesli ve/veya görüntülü dersi, 

k) Forum: Öğrenme yönetim sistemi içerisinde kullanılan, ders ve aktivitelerle ilgili öğrenen görüşlerinin alınmasına ve öğrenenle öğretenin görüş alışverişinde bulunmasına katkı sağlayan web tabanlı aracı, 

l) Şube: Bir dersi alan öğrenci grubunu, 

m) Ders öğrenci katsayısı: Senato tarafından sadece uzaktan öğretim yoluyla verilmesine karar verilen dersler hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde, dersleri veren öğretim elemanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasına esas olmak üzere derse kayıt olmuş öğrenci sayısının açılmış kontenjana bölünmesi ile bulunan sayıyı, 

n) Öğretimi sürdüren ilgili birim: Diploma programına sahip olan ve ilgili yükseköğretim kurumu tarafından uzaktan öğretim faaliyeti için görevlendirilen fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitüyü, 

o) Öğrenim ücreti: Uzaktan öğretimde öğrencilerin öğretimin karşılığı olarak ödeyeceği ve Bakanlar Kurulunca belirlenen uzaktan öğretim öğrenim ücretini, 

p) Program öğrenci katsayısı: Uzaktan öğretim ile yürütülen diploma programlarında görevlendirilen program koordinatörlerine yapılacak ödemelerin hesaplanmasında esas alınmak üzere mevcut öğrenci sayısının açılmış kontenjana bölünmesi ile bulunan sayıyı, 

r) Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı biçimde verildiği öğretimi, 

s) Uzaktan öğretim birimi: Uzaktan öğretimin sunulmasında teknik ve idari altyapı hizmetini yürütmek üzere ilgili yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen birimi veya merkezi, t) Uzaktan öğretim çalışma grubu: Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan grubu, 

u) Yayın komisyonu: Uzaktan öğretim hizmetlerine yönelik eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesine yönelik incelemeleri yapan, yayın kural ve haklarını belirleyen, konuyla ilgili kararlar alan ve raporlayan komisyonu, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Esaslar, Program ve Ders Açma, Uzaktan Öğretimin Uygulanması Genel Esaslar 

MADDE 5

1) Yükseköğretim kurumlarının; ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde diploma programları ile senatoları tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programındaki bazı dersleri uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. 

2) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilmesi uygun görülen dersler, ağ üzerinden eş zamanlı olarak çevrimiçi teknolojilerle verilir. Derslerin yürütülmesinde kitap, radyo, televizyon, ses ve görüntü diskleri (CD/DVD) vb. çevrimdışı teknolojilerden de yararlanılabilir. Öğretim, yüz yüze ders ve uygulamalarla da desteklenebilir. 

3) Uzaktan Öğretim Çalışma Grubu; uzaktan öğretim konusunda ulusal hedefleri ve stratejileri geliştirme, program veya ders açma, usul ve esas belirleme, uygulamaların geliştirilmesini takip etme, programları değerlendirme konularında Yükseköğretim Kuruluna görüş ve öneriler sunar. 

4) Uzaktan öğretim kapsamında elde edilen tüm gelirler özel bütçeye gelir kaydedilir ve bu kapsamda yapılacak giderler özel bütçede bu amaçla tefrik edilen ödeneklerden karşılanır. 

5) Uzaktan öğretim kapsamında yapılacak ek ders, sınav ücreti ve ders malzemelerinin hazırlanmasında veya dersin yürütülmesine fiilen katkıda bulunanlara yapılacak ödemelerin toplam tutarı, hiçbir şekilde tahsil edilen öğrenim ücretinin yüzde yetmişini geçemez. Bu oran, mal ve hizmet alımları ile diğer giderler dikkate alınmak suretiyle ayrılan bütçe imkânları çerçevesinde belirlenir. 

6) Uzaktan öğretim kapsamında yapılan giderlerin, fakülte ve programların uzaktan öğretim maliyetlerinin tespitine imkân sağlayacak bir şekilde bütçeleştirilmesi esastır. 

Program veya Ders Açma 

MADDE 6 

1) Yükseköğretim kurumları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5-i maddesinde belirtilen dersleri uzaktan öğretim yöntemiyle verebilirler ve bu eğitimin verildiği diğer yükseköğretim kurumlarından alabilirler (Değişik;19.06.2014 tarihli YÖK Genel Kurul). 

2) Yükseköğretim kurumlarının uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek olan ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları ile birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler için aşağıda belirtilen program ve ders açma esasları uygulanır. 

a) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans ve yüksek lisans uzaktan öğretim programları açılabilir. Bu şekilde yükseköğretim kurumlarının hangi programlarında uzaktan öğretim yapılacağına, her yılın en geç Şubat ve Temmuz ayı sonuna kadar yükseköğretim kurumları, senatolarının önerisi ile başvurulması üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen ön lisans ve lisans programları ve bu programlara ilişkin kontenjanlar ile gerekli bilgilere ilgili yılın öğrenci seçme ve yerleştirme kılavuzunda veya ek yerleştirme kılavuzunda yer verilir. 4 Yükseköğretim kurumlarının program açma talepleri; en geç Mayıs ve Eylül ayı bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu tarafından alınacak karar ile sonuçlandırılır. Yükseköğretim kurumları, bu şekilde açılan uzaktan öğretim programları kapsamında eğitim- öğretim imkânlarının paylaşılmasını sağlamak ve yükseköğretim kurumları arasında akademik yardımlaşmayı gerçekleştirmek üzere aralarında yapacakları bir protokole bağlı olarak tek taraflı veya karşılıklı uzaktan ders sunumu gerçekleştirilebilir, ders materyali paylaşabilirler. 

b) Her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce ilgili yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından uygun görülmesi ve Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarında derslerin en fazla %30’u hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. 

c) Yükseköğretim kurumlarında dersleri verecek yeterli öğretim elemanı bulunmaması ve her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce ilgili yükseköğretim kurumları tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesi halinde, söz konusu dersler için uzaktan öğretim yoluyla ders vermek üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından öğretim elemanı görevlendirilebilir. 

d) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yükseköğretim kurumları, uzaktan öğretim yoluyla program veya ders açmadan önce, öğrencileri ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla uzaktan öğretime yönelik internet sitelerini hazırlamak ve erişime açmakla sorumludurlar. İnternet sitesinde, açılan programlara ilişkin gerekli genel bilgiler yanında derslere ilişkin ayrıntılı ders izlenceleri de bulunur. Yükseköğretim kurumu, programın gerektirdiği akademik ve idari etkileşimleri yeterince sağlayacak yazılımları kurmak ve etkin çalıştırmakla yükümlüdür. 

e) Yükseköğretim Kurumu, eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla uzaktan öğretim kapsamındaki bazı dersleri, derslerin belirli kısımlarını, uygulamaları, stajları veya laboratuvar çalışmalarını örgün öğretim bileşenlerini içerecek şekilde tasarlayabilir. Bu tür dersler konusunda öğrenciler programa veya derse kayıt olamadan önce bilgilendirilir. 

f) Uzaktan eğitim programlarında ders veren öğretim elemanları, il dışı kısa veya uzun süreli olarak görevlendirilmeleri halinde, görevlendirme notuna Uzaktan Eğitim Derslerini görevlendirildiği yerden yürütmek şartı konması durumunda dersleri yürütebilirler. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurul) 

Uzaktan Öğretimin Uygulanması 

MADDE 7

1) Uzaktan öğretimde her ders ya da dersin şubesinde öğrenci sayısı ön lisans programında 200, lisans programında 150, yüksek lisans programında ise 50 öğrenci ile sınırlıdır. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurul). Bu sınırlar aşıldığında birden fazla şube açılabilir ancak bir öğretim elemanı en fazla iki şube yürütebilir. Dersler video konferans, sanal sınıf, forum uygulamaları gibi eşzamanlı araçlarla öğrenciler arasında ve öğrenciler ile öğretim elemanı arasında etkileşim kurularak bizzat öğretim elemanı tarafından eşzamanlı biçimde verilir. 

2) Öğretimi sürdüren ilgili birim yönetim kurulları tarafından; uzaktan öğretim kapsamında açılmış her diploma programı için bu programlarda ders vermekle görevli öğretim elemanları arasından bir program koordinatörü, öğretimi sürdüren ilgili birimlerde ise birim koordinatörü görevlendirilebilir. 

3) Bir dersin birden fazla şube olarak yürütülmesi durumunda da her ders için bu dersleri vermekle görevli öğretim elemanları arasından biri öğretimi sürdüren ilgili birim yönetim kurulları tarafından ders koordinatörü olarak görevlendirilebilir. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


 Öğrenci Kabulü, Ders Kaydı ve Derslere Devam, Danışman Görevlendirme, Ders Hazırlığı, Ders işlenişi, Programlar arası geçiş, Öğrenim süresi, Devam zorunluluğu, Ölçme Değerlendirme, Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi Öğrenci kabulü 

MADDE 8 

1) Uzaktan öğretim yapılmasına karar verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına, yükseköğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmeye ilişkin genel esaslara göre öğrenci kabul edilir. 2) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı derslerin, hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi durumunda öğrenciler ders alma döneminde tercih ettikleri ders türüne kayıt yaptırırlar. 

3) Birinci ve ikinci öğretim programındaki bir dersin sadece uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde öğrenciler ders alma döneminde bu derslere kayıt yaptırırlar. 

4) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir ders için bünyesinde söz konusu dersi verecek yeterli öğretim elemanı bulunmayan yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders vermek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından öğretim elemanları görevlendirilmesi durumunda ders alma döneminde öğrenciler bu derslere kayıt yaptırırlar. 

Ders Kaydı ve Derslere Devam 

MADDE 9 

1) Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin ders kayıt işlemleri ve derslerdeki devam gerektiren faaliyetlerini, öğretimi sürdüren ilgili birim kurulları belirler ve dönem başlamadan önce ders izlence sayfalarından duyururlar. 

2)    a) Ön lisans veya lisans programlarında uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerin kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı SIU Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6. maddesine göre belirlenmiştir. 

b) Yüksek lisans programlarında uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerin kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı Siirt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9. Maddesine göre 6 belirlenmiştir. 

3) Uzaktan eğitim yoluyla öğrenim görecek öğrencilerin ders bazında hazırlanmış listesi, öğretimi sürdüren ilgili birimce SİUZEM tarafından hazırlanan formata uygun olarak her öğretim döneminin ilk haftasının bitimine kadar SİUZEM’ e ulaştırılır. 

4) Uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerde öğretim dönemi içerinde yapılan canlı derslere çevrimiçi veya çevrimdışı %70 oranında devam zorunluluğu veya video derslerinin %70 oranında izlenme zorunluluğu vardır. 

5) Uygulamalı derslerde, uzaktan eğitim ile verilen bölümde bu yönergenin Madde 9-4’te belirtilen hüküm geçerli olup, uygulamalı bölümde en az %80 oranında devam zorunluluğu vardır. 

6) Uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek olan birinci ve ikinci öğretim programlarındaki dersler için uzaktan eğitim ile verilen bölümde bu yönergenin derslere devam ve izlenme zorunluluğuna ilişkin Madde 9-4’te belirtilen hüküm geçerli olup, ders sorumlusunun uygun gördüğü yüz yüze eğitim bölümünde en az %80 oranında devam zorunluluğu vardır. 

Danışman Görevlendirme 

MADDE 10 

1) Uzaktan eğitim ön lisans veya lisans programlarında her öğrenci grubuna SIU Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 32’inci Maddesinde ve Uzaktan eğitim yüksek lisans programındaki her öğrenci için SIU Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9. Maddesinde belirtildiği şekilde yeterli sayıda danışman görevlendirilir. 

2) Her ders için Birim Kurulu tarafından ders sorumlusu görevlendirilir. 

3) Gerektiğinde, Üniversite içinden veya dışından, alanında uzman olan kişiler de ders sorumlusu olarak görevlendirilebilir. 

4) Ders sorumluları, haftalık olarak internet üzerinden öğrencilerle bağlantı kurmakla ve forumda sorumlu olduğu derse ait soruları cevaplamakla yükümlüdürler. 

5) Ders sorumluları, öğrencilere verilen ödev veya projeleri inceler ve değerlendirmelerini öğrencilere bildirirler. 

Ders Hazırlığı 

MADDE 11 

1) Dersler, video konferans, canlı ders, forum uygulamaları gibi araçlarla ders sorumlusu ile öğrenciler arasında iletişim kurularak bizzat ders sorumlusu tarafından eşzamanlı ve eşzamanlı olmayan biçimlerde yürütülür. 

2) Derslerin yürütülmesinde video, sunu, ders notu, e-ders paketi gibi çevrimdışı teknolojilerden yararlanır. 

3) Gerektiğinde uzaktan eğitim, yüz yüze ders ve uygulamalarla da desteklenebilir. 

4) Ders notları, sunular, e-ders paketi standartları SİUZEM tarafından belirlenir ve öğrenme yönetim sistemine konulur. 

5) Ders verecek ders sorumlusu belirlenen standartlara uygun ders materyallerini dönem 7 başlamadan en az iki hafta önce SİUZEM’ e bildirir. 

6) Derslerin video çekimleri dönem başlamadan en az iki hafta önce SİUZEM’in koordinasyonunda gerçekleştirilir. 

7) Öğrencilerin ders materyallerine ulaşıp ulaşmadığı, etkinliklere katılıp katılmadığı ve diğer sorunları dersi veren ders sorumlusu tarafından SİUZEM teknik desteği ile izlenir ve kaydedilir. 

8) Uzaktan eğitimde ders verecek ders sorumlularının eğitim alması ve programın yürütülmesi SİUZEM ile işbirliği içinde gerçekleştirilir. 

9) Derslerin internet ortamı için hazırlanması, içerik zenginleştirme, canlı ders, ilgili derslerin internet ortamında bulundurulması, teknik alt yapı, donanım, yazılım ve sistemin sağlıklı çalışmasından SİUZEM sorumludur. 

Ders İşlenişi 

MADDE 12 

1) Canlı dersler SİUZEM tarafından öğrenme yönetim sistemine girilir. 

2) Canlı derslerin programı birim sorumluları ile koordineli olarak SİUZEM tarafından hazırlanır ve web sayfasından yayınlanır. 

3) Canlı dersin içeriğinden, işlenişinden dersi anlatan öğretim elemanı sorumludur. 

4) Canlı derste kullanılacak donanımın sağlanmasından SİUZEM koordinasyonunda ilgili birim sorumludur. 

5) Canlı dersi muhtemel sorunlara müdahale etmek ve teknik destek sağlamak amacıyla SİUZEM tarafından görevlendirilen bir personel takip eder. 

Programlar Arası Geçiş 

MADDE 13 

1) Yükseköğretim kurumlarının uzaktan öğretim programları arasında geçiş; “Yükseköğretim Kuramlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır. 

Öğrenim Süresi 

MADDE 14 

1) Uzaktan öğretim programlarında öğretim süreleri, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası hükümlerine göre düzenlenir. 

Devam Zorunluluğu 

MADDE 15 

1) Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslerdeki devam gerektiren faaliyetlerini, öğretimi sürdüren ilgili birim kurulları belirler ve dönem başlamadan önce ders izlence sayfalarından duyururlar.  

Ölçme Değerlendirme 

MADDE 16 

1) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, yükseköğretim kuramlarının senatolarınca onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ölçme değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü vb.) kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir. 

2) Ara sınavlar, istenildiği takdirde gözetimsiz elektronik ortamda; dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılması esastır. Bu sınavların nerede ve ne şekilde yapılacağı ile temel olarak belirlenen sınavlara ek olarak sözlü sınav, performans, proje, tez ve portfolyo gibi ölçme değerlendirme yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağına, öğretimi sürdüren ilgili birimin önerisi üzerine senato tarafından karar verilir. 

3) Gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, uzaktan öğretimde %20'den fazla olamaz. Uzaktan öğretim programları müfredatında yer alan derslere ilişkin ölçme değerlendirmeyle ilgili usuller, yeni kaydolan öğrenciler için tercih aşamasından önce ilan edilir. 

Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi 

MADDE 17 

1) Uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerde, dersin yürütülmesinde hangi öğretim elemanlarının görevlendirileceğine; uzaktan öğretim ders materyali hazırlamış veya hazırlayacak öğretim elemanlarına öncelik verecek şekilde eğitim-öğretimi sürdüren ve hizmeti yürüten birim kurulunun görüşü de dikkate alınarak ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca karar verilir.


 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


Duyurular, İnternet Üzerinden Yazılı Haberleşme, Öğrenci Hizmetleri, Öğrenci Hakları, Disiplin İşleri, Tebligat ve Adres Bildirimi Duyurular 

MADDE 1

1) Eğitim-Öğretim ile ilgili tüm resmi duyurular, öğrencilere SİUZEM internet sayfası üzerinden yapılır. 

2) Ders sorumlularına ait özel duyurular ise, SİUZEM internet sayfası üzerinden, danışman bilgilendirme panoları veya sıkça sorulan sorular bölümünde yer alır. 

İnternet Üzerinden Yazılı Haberleşme 

MADDE 19 

1) Öğrenciler, Eğitim-Öğretimleri konusunda karşılaşacakları her türlü sorunlarını akademik danışmanlarıyla SİUZEM internet sayfası üzerinden görüşürler. Öğrenciler ve ders sorumluları SİUZEM internet sayfası üzerinden karşılıklı iletişim kurarlar. 

Öğrenci Hizmetleri 

MADDE 20 

1) Öğrencilere, öğrenim gördükleri program ve dersle ile ilgili önerilerini iletmeleri için  SİUZEM internet sayfası üzerinden bir forum ortamı sağlanır. 

2) Öğrencilere, Eğitim Planları, Uzaktan Eğitim Yönergesi, Yönetmelik ve etkileşimli ders malzemeleri SİUZEM internet sayfası üzerinden yayınlanır. 

3) Öğrenciler, alacakları her türlü akademik ve idari hizmetlere Üniversite internet sayfası üzerinden veya ilgili birimlerden ulaşırlar. 

Öğrenci Hakları 

MADDE 21 

1) Öğrencilere, bir öğrenci kimlik kartı verilir. Uzaktan eğitim Programı kapsamında öğrenim gören öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere azami öğretim süresi boyunca bütün öğrencilik haklarından yararlanırlar. Ek süreler ile ilgili hükümler ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44’üncü Maddesinde yer almaktadır. 

Disiplin İşleri 

MADDE 22 

1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

2) Uzaktan eğitime kayıtlı öğrenciler, öğrenci bilgi sistemi ve eğitim yönetim sistemine giriş için belirlenen kullanıcı ismini ve şifresini kullanmak ve bunların başkası tarafından kullanılmaması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Kullanıcı adının ve şifresinin başka kişilerce kullanıldığı şüphesinde olan öğrencinin en kısa zamanda sistem yöneticilerine başvurması gerekir. Her iki sistemde geçekleştirilen tüm işlemler, doğrudan öğrencinin sorumluluğundadır. 

3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamadıkları gibi, Üniversitenin tesislerine ve eğitim yönetim sistemine de giremezler. Tebligat ve Adres Bildirimi 

4) Her türlü yazılı bildirim, öğrencinin programa kayıt sırasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu idareye bildirmemiş veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin mevcut adreslerine bildirim yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır. 

5) Her öğrenciye kayıt sırasında Üniversite Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından bir eposta adresi tahsis edildiği bildirilir ve uzaktan eğitimle ilgili tüm haberleşmeler, şifre işlemleri ve duyuruların bu e-posta adresi aracılığı ile gerçekleştirileceği belirtilir. 


BEŞİNCİ BÖLÜM 


Sınavlar ve Değerlendirme Sınavlar 

MADDE 23 

1) Uzaktan eğitim programlarında uzaktan eğitim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetlerinde en az bir ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılır. 

2) Uzaktan eğitim programlarında ara sınavlar, birimlerde gözetimli olarak veya elektronik 10 ortamda gözetimsiz olarak gerçekleştirilebilir. Ara sınavlar, eğitim-öğretim döneminde, dönem içi sınav, ödev veya proje şeklinde uygulanabilir. 

3) Yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı Birimlerde gözetimli olarak gerçekleştirilir. 

4) Uzaktan eğitim yoluyla verilen örgün eğitim derslerinde; 

a) Ön lisans, lisans programları için sınavlar SIU Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19’uncu maddesi hükümlerine göre yapılır. 

b) Lisansüstü programları için sınavlar SIU Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14. Maddesi hükümlerine göre yapılır.

 Değerlendirme 

MADDE 24 

1) Uzaktan eğitim programlarında bir öğrencinin ham başarı notu; 

a) Ara sınav gözetimsiz olarak elektronik ortamda uygulanmışsa dersin ara sınav notunun %40'ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60' ının toplanması sonucu belirlenir. 

b) Uzaktan eğitim programlarında ara sınav gözetimli olarak birimlerde uygulanmışsa dersin ara sınav notunun %40'ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60' ının toplanması sonucu belirlenir. 

c) Uzaktan eğitim yoluyla verilen örgün eğitim derslerinde ham başarı notu; Ön lisans ve lisans programları için SIU Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin sınav sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin 19’uncu maddesi hükümlerine göre belirlenir. Lisansüstü programları için SIU Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin sınavlara ilişkin 14. ve 15. Maddeleri hükümlerine göre yapılır. 

2) Bir öğrencinin bir dersle ilgili ham başarı notu hesaplandıktan sonra; 

a) Uzaktan eğitim programlarında veya uzaktan eğitim yolu ile verilen örgün eğitim ön lisans veya lisans programlarının derslerinde öğrencilerin başarı değerlendirmesi ile ilgili olarak; harf notu verilmesi, geçme notu, mezuniyet, başarısız olunan derslerin durumu konularında SIU Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19’uncu Maddesindeki hükümler uygulanır. 

b) Uzaktan eğitim programlarında veya uzaktan eğitim yolu ile verilen örgün eğitim lisansüstü programlarının derslerinde öğrencilerin başarı değerlendirmesi ile ilgili olarak; harf notu verilmesi, geçme notu, mezuniyet, başarısız olunan derslerin durumu konularında SIU Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15’inci Maddesindeki hükümler uygulanır.

 Mazeretler 

MADDE 25 

1) Çevrimiçi sınavlarda; 

a) Öğrenme yönetim sisteminin kullanılmasına engel olan Web Tarayıcı Sorunu, 

b) Sınav Sayfası Sorunu internet adresi (ortak kaynak erişim kodu = URL), 

c) Sınav modülünün açılmasında oluşan sorunlar mazeret olarak kabul edilir. Sınava girilecek ortamda elektrik kesintisi, bilgisayar kaynaklı problemler, internet bağlantısı kesilmesi vb. gibi 11 aksaklıklardan kaynaklı sorun bildirimleri mazeret olarak kabul edilmez.

2) İnternet üzerinden yapılan sınav esnasında yaşanabilecek teknik sorunlar öğrenciler tarafından SİUZEM Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinde yer alan Mazeret Bildir Modülü aracılığı ile söz konusu sorunun ekran görüntüsü belge olarak eklenerek bildirilmelidir. Öğrencilerden Mazeret Bildir Modülü’ne gelen sorunlar, öğrenme yönetim sistemi tarafından kaydedilir. Bu işlemden sonra öğrenci yaşadığı teknik sorunu belgeleyen SİUZEM’den temin ettiği belge ile mazeret sınavı isteğini belirttiği bir dilekçeyi öğrenim gördüğü birime vermelidir. İlgili birim kurulu öğrencinin bu dilekçesini SİUZEM Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) Yöneticisinden aldığı bilgiler doğrultusunda değerlendirilerek, uygun görüldüğü takdirde öğrenciye yeni bir sınav hakkı verilir. 

3) Diğer sınav mazeretleri için; Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans dersleri için SIU Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. Maddesi hükümleri geçerlidir. 


ALTINCI BÖLÜM 


Mali Hükümler Öğrenim ücretleri ve materyal ücreti 

MADDE 26 

1) Yükseköğretim kuramlarının uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek programları ile dersler için alınacak uzaktan öğretim ücretinde, 2547 sayılı Kanunun 46’ncı maddesine göre Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen ücretler esas alınır. 

2) Yürütülen programlarda materyal ücretleri, fakülte veya programa ilişkin öğrenim ücreti tutarını geçmeyecek şekilde ilgili üniversite yönetim kurulu tarafından maliyet esaslı olarak belirlenir.

 Bütçeleştirme İşlemleri 

MADDE 27

1) Uzaktan öğretim gelir ve giderlerinin bütçeleştirilmesinde merkezi yönetim bütçe hazırlama rehberindeki esaslara uyulur. 

2) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden alınacak ücret, 2547 sayılı Kanunun 46’ncı maddesinin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti tutarı üzerinden hesaplanır ve uzaktan öğretim öğrenim ücreti olarak bütçeleştirilir. 

3) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin sadece uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde öğrencilerden öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilave bir ödeme talep edilmez.

 4) Dersi verecek yeterli öğretim elemanı bulunmayan yükseköğretim kurumlarında Yükseköğretim Kurulu tarafından öğretim elemanları görevlendirilerek uzaktan öğretim yoluyla derslerin verilmesi halinde, öğrencilerden herhangi bir ödeme talep edilmez. 

5) Uzaktan öğretim yoluyla yürütülen programlarda; program kapsamındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin en fazla yarısı veya program kapsamındaki bir dersin teorik veya uygulaması protokol 12 yapılarak başka yükseköğretim kurumları tarafından verilebilir. Bu durumda 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına öğrenim ücreti tutarı üzerinden tespit edilecek hizmet bedeli, hizmeti alan yükseköğretim kurumu tarafından uzaktan öğretime ilişkin bütçe tertiplerinden tahakkuka bağlanmak suretiyle protokol kapsamında hizmet sunan ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine uzaktan öğrenim ücreti olarak kaydedilir. 

6) Uzaktan öğretim programlarından veya ders başına verilen uzaktan öğretim hizmetlerinden elde edilen gelirler ile uzaktan öğretim materyalinden elde edilen gelirler ve yapılan harcamalar, mali hizmetler birimi tarafından birim bazında takip edilir. 

Ek Ders Ücreti ve Diğer Ödemeler 

MADDE 28 

1) Öğretim elemanlarına yapılacak ek ders ücreti ve diğer ödemelerde; dersin canlı veya kayıttan yapılması, öğrencilerin sorularına verilen cevaplar, ödev veya uygulamaların değerlendirilmesi için harcanan süreler ile materyalin hazırlanması ve dersin yürütülmesinde fiilî katkı sağlama gibi hususlar dikkate alınır. Dönemlik yapılacak ödemelerde dağıtılması gereken ödeme miktarı, ilgili birim hesabında mevcut dönemlik dağıtılabilir miktardan fazla olması halinde, tüm ödemeler toplam dağıtılabilir ödemelerin, dağıtılması gereken miktara oranı ölçüsünde azaltılır. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurul) 

2) a) 6’ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında uzaktan öğretimde ders veren öğretim elemanlarına, haftalık ders yükünü tamamladıktan sonra uzaktan öğretimde yürüttükleri dersler için yürüttükleri ders kredisi başına ve haftalık on saati geçmemek üzere yükseköğretim kurumları yönetim kurullarınca 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesindeki unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretinin beş katını geçmemek üzere belirlenecek oranda ek ders ücreti ödenir. Ek ders ücreti ödemelerinde; 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin son fıkrasının birinci cümlesi ve 3843 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uygulanmaz. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurul) 

b) 6’ıncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında ders veren öğretim elemanlarına, haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaksızın verdikleri ders başına ve haftalık on saati geçmemek üzere yükseköğretim kurumları yönetim kurullarınca 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesindeki unvanlar itibariyle belirlenen ek ders ücretinin dört katını geçmemek üzere belirlenecek oranda öz gelirlerle ilişkilendirilmeksizin hazine yardımı karşılığı tertiplerden karşılanmak suretiyle ek ders ücreti ödenir. Ek ders ücreti ödemelerinde; 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin son fıkrasının birinci cümlesi ve 3843 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uygulanmaz. 

c) 6’ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yürütülen uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin ek ders ve sınav ücretlerinin ödenmesinde örgün öğretime ilişkin usul ve esaslar uygulanır. d)Aynı şubede bir dersi birden fazla öğretim elemanının yürütmesi halinde ek ders ücreti, öğretim elemanı sayısına bölünerek hesaplanır. 

3) 6’ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve ( b) bendi kapsamında yürütülen uzaktan öğretim için ders malzemelerinin hazırlanmasında veya dersin yürütülmesinde fiilen katkıda bulunan öğretim elemanlarına yapılacak olan ödemelerde Ek-1 sayılı cetvel esas alınmak suretiyle aylık ödeme yapılır. 

4) Öğretim elemanlarına Ek -1 sayılı cetvel esas alınmak suretiyle yapılacak olan ödemeler, 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde unvanları için belirlenen ders saati ücreti esas alınmak suretiyle belirlenir ve bu ödemelerin toplamı ayda 200 saati geçemez. İtibari sayfa hesaplamalarında ve içerik değerlendirmelerinde Üniversiteler Yayın Yönetmeliği hükümleri esas alınır. 

5) Uzaktan öğretim kapsamında yapılacak ödemelerde, ilgililerin fiili katkıları belgelendirilir. 

6) Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

a) Ek ders ücreti=[(İlgili öğretim elemanının aylık uzaktan öğretim yöntemi ile yaptığı canlı ders saati-ilgili öğretim elemanının diğer öğretim yöntemleri ile dolduramadığı aylık zorunlu ders yükü saati) x ders öğrenci katsayısı x yönetim kurulunun belirlediği ek ders ücreti katı x unvana göre ek ders ücreti göstergesi] x memur aylık katsayısı. 

b) Ders malzemelerinin hazırlanmasında ve dersin yürütülmesinde fiilen katkıda bulunan öğretim elemanlarına üçüncü fıkra uyarınca Ek-1 sayılı cetvel dikkate alınarak yapılacak ödemeler = Ek- 1 sayılı cetvelde sayılan hizmetler için hesaplanan aylık ödemeye esas saat toplamı x unvana göre ek ders göstergesi x memur aylık katsayısı. 

Sınav Ücretleri 

MADDE 29 

1) Merkezi olarak yapılan sınavların dışında yükseköğretim kurumları senatolarınca onaylanan müfredat programları uyarınca belirlenen yöntemle yapılan sınavlarda örgün öğretim sınav esaslarına göre ödeme yapılır. 

2) Merkezi olarak yapılan sınavlarda fiilen görev yapan personele oturum başına, Ek-2 sayılı cetvelde sayılan görevler için hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarı geçmemek üzere üniversite yönetim kurullarınca belirlenecek tutarda ödeme yapılır. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurul) Yetki MADDE 30 - (1) Bu Usul ve Esasların uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir. (2) Yükseköğretim kurumları yönetim kurulları, bu Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere aykırı olmamak üzere alt düzenlemeler yapabilir. 


YEDİNCİ BÖLÜM 


Çeşitli ve Son Hükümler Geçici Madde 1- (1) Kaldırılmıştır. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurul) Yürürlük 

MADDE 31 

1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 32 

1) Bu Usul ve Esasları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür. 15 EK- 1 DİĞER HİZMETLER KARŞILIĞI YAPILACAK ÖDEMELER CETVELİ Hizmetin Adı Hizmet Tanımı ve Açıklaması Hizmetin İş Yükü Karşılığı Aylık Ödemeye Esas Saatin Hesaplanması Birim Koordinatörü Uzaktan öğretim ile yürütülen bir diploma programının bağlı olduğu enstitü/fakülte/yüksekokul bünyesinde koordinasyon, görevlendirme ve denetimlerin yapılmasından sorumlu olan öğretim elemanının faaliyetleridir. Birim kapsamında yapılan tüm program ve derslerin yürütülmesinden sorumludur. Ödeme oranı, üniversite yönetim kurulunca belirlenecek hizmet kalite değerlendirmesi esaslarına göre uzaktan öğretim biriminin teklifi üzerine üniversite yönetim kurulunca belirlenir. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK GK). Koordinatörlük yapılan birimde ilgili dönemde yürütülen her ders için en fazla ayda 3 saate kadar İlgili birim koordinatörünün biriminde o dönemde açılmış tüm dersler x 3 x Birim öğrenci katsayısı Program Koordinatörü Uzaktan öğretim ile yürütülen bir diploma programının koordinasyon, ders içeriklerin temini, derslerin yürütülmesi, görevlendirme ve denetimlerin yapılmasından sorumlu olan öğretim elemanının faaliyetleridir. Ödeme oranı, üniversite yönetim kurulunca belirlenecek hizmet kalite değerlendirmesi esaslarına göre uzaktan öğretim biriminin teklifi üzerine üniversite yönetim kurulunca belirlenir. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK GK). Koordinatörlük Yapılan programda ilgili dönemde yürütülen her ders için ayda 4 saat esas alınır. İlgili program koordinatörünün diploma programında o dönemde açılmış tüm dersler x 4 x Program öğrenci katsayısı Yayın komisyonu Uzaktan öğretim hizmetlerine yönelik eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesine yönelik incelemeleri, yayın kural ve haklarını belirleyen, kararlar alan ve raporlayan komisyon üyelerinin faaliyetleridir. Mevcut müfredat dersi başına sadece yapıldığı ayda hesaplanır (Değişik; 20.02.2014 GK) Yayın komisyonu görevleri kapsamında bulunan her ders için sadece yapıldığı ayda aylık 2 saat esas alınır. İlgili dönemde açılmış tüm dersler x 2 x İlgili birim öğrenci katsayısı Eğitim Senaryosu Tasarımı Öğretim elemanı tarafından verilen bir dönemlik (en az 14 haftalık olmak üzere) ders içeriğinin tamamının eğitim-öğretim materyalini kişisel öğretim seti tarzında senaryolaştırma faaliyetleridir. Yayın komisyonunun kabulü sonrasında 5 itibari sayfa üzerinden hesaplama yapılır ve sadece yapıldığı ayda ödenir. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK GK) Etkileşimli her senaryo için sadece yapıldığı ayda 5 itibari sayfa için 2 saat esas alınır. İlgili öğretim elemanının tamamladığı senaryo tasarımlarına esas alınan toplam itibari sayfa sayısı x 2 x/5 16 Yazılı ve görsel eğitim/öğretim materyalinin geliştirilmesi Öğretim elemanı tarafından verilen bir dönemlik senaryolaştırılmış ders içeriğinin tamamının kişisel öğrenim seti tarzında geliştirilmesi faaliyetleridir. Yayın komisyonunun kabulü sonrasında 5 itibari sayfa üzerinden hesaplama yapılır ve sadece yapıldığı ayda ödenir. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK GK) Sadece yapıldığı ayda her 5 itibari sayfa için 2 saat esas alınır. İlgili öğretim elemanının geliştirdiği materyale esas toplam itibari sayfa sayısı x 2 / 5 Yazılı ve görsel eğitim/öğretim materyalinin denetimi Öğretim elemanı tarafından verilen telif/tercüme eser, derleme, ders notları ve sunumların telif ve öğretim materyali hazırlama yöntemlerine uygunluğunun denetlenmesi ve raporlanması faaliyetleridir. Yayın komisyonunun kabulü sonrasında 40 itibari sayfa üzerinden hesaplama yapılır ve sadece yapıldığı ayda ödenir. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK GK) Her 30 itibari sayfa için 1 saat esas alınır. İlgili öğretim elemanı tarafından yapılan materyal denetimi ve raporlanmasına esas itibari sayfa sayısı/ 30 Ders yönetimi Derslerin gerçekleştirilmesi için gereken tüm altyapının kurulması, işlemesi ve dersin yürütülmesini başından sonuna kadar yöneten yöneticinin faaliyetleridir. Ayda yürütülen toplam ders kredisi üzerinden hesaplanır. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK GK) Her 7 kredi için 1 saat esas alınır. İlgili öğretim elemanının yönettiği aylık ders kredisi / 7 Uzaktan öğretim birimi ölçmedeğerlendirme Uzaktan öğretim birimi gözetimli yapılan sınav hazırlık sürecinde soruların değerlendirilmesi, redakte edilmesi, sınavda kullanılacak soru kitapçıklarındaki soruların belirlenmesi, ölçme-değerlendirme basamaklarında kullanılacak soruların geliştirilmesi için raporlama gibi faaliyetleri kapsayan öğretim elemanı faaliyetleridir. Gözetimli sınava dâhil edilen ve görevlendirme kapsamında bulunan her bir ders için 1 saat esas alınır. İlgili öğretim elemanının uzaktan öğretim kapsamında sorumluluk alanında bulunan, merkezi sınav programına alınmış ders sayısı Ölçmedeğerlendirme soru bankası hazırlama Uzaktan öğretim birimi ölçme - değerlendirme basamaklarında kullanılacak soruların öğretim elemanı tarafından hazırlanması faaliyetleridir. Öğretim elemanlarının görevlendirilerek yürüttükleri kendi derslerinin zorunlu her sınavında 20 soru üzerindeki sorular için, diğer derslerle ilgili hazırladıkları ve yayın komisyonunca kullanıma uygun bulunmuş her soru için olmak üzere, bir defaya mahsus hesaplanır. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK GK). Kabul edilmiş 2 özgün soru için 1 saat esas alınır. Kendi dersleri için= Kabul edilmiş soru sayısı-20 / 2 Diğer dersler için= Kabul edilmiş soru sayısı/ 2 17 

Öğr. Gör. ABDULHALIK OĞUZ
Güncelleme : 23.05.2022 10:31:45