Yönetmelik

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç :
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam :
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak:
MADDE 3 -(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (SİUZEM): Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Siirt Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları:
Merkezin amaçları

MADDE 5 - (1) Merkezin amaçlan, iletişim, internet ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitim dâhil, ders, sertifika programı, kurs, seminer gibi tüm eğitim programları için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri yürüterek;
a) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği artırmak, bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak.
b) Teknolojinin sağladığı çoklu ve interaktif etkileşimli ortam imkânlarıyla eğitimin etkinliğini artırmak.
c) Eğitim-öğretim imkânlarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversiteler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak; bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek, uzaktan eğitim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki bilgi güncellemesine yardımcı olmak.
d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.
e) Kamu ve özel sektör kuramlarının eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyarlayarak uzaktan eğitim sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
f) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak, Üniversite tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülmekte olan diploma ve sertifika programlarının standartlarını belirlemek.
g) Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, teknik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri almak.
h) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim yönetim sistemi yazılımının çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmek.
i) Üniversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre düzenlemek.
j) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için, web tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve yürürlüğe koymak.
k) Farklı birimlerde veya diğer üniversitelerde ihtiyaç duyulması durumunda uzaktan eğitim sistemlerinin kurulması ya da Üniversite alt yapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin verilmesi konusunda çözümler geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek.
l) Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 - (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler, eğitim programları planlamak ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.
b) Uzaktan yükseköğretim kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer yükseköğretim kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek.
c) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki üniversitelerde alanında uzman
d) akademisyenlerle ortak yüksek lisans ve doktora dersleri ve sınavları için gerekli altyapıyı sağlamak.
e) Merkezin amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik işleri yürütmek.
f) Uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişimle ilgili altyapısı konularında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini sağlamak.
g) Üniversite ve iletişim hizmeti sunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla uzaktan eğitim konularında işbirliği yapmak.
h) Uzaktan eğitim konusunda ilgili mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler ve uygulamalar planlamak ve düzenlemek.
i) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
j) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için ders içerikleri hazırlamak ve hazırlatmak.
k) Gerek Üniversite içi, gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.
l) Bilgi toplumu geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki uygulamaların e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak.
m) Kamu ve özel kuruluşlarla kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek yaşam boyu eğitime yönelik ders, seminer, konferans ve benzeri çalışmalara yönelik proje geliştirmek, geliştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak.
n) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.
o) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her türlü görevin güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları

MADDE 7 - (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.

Müdür :
MADDE 8 - (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul
ile görevden alınabilir. Müdürün altı ay süre ile görevi başında bulunmaması halinde görevi sona erer.
(2) Müdür Merkez çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından, en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmaması halinde yerine müdür yardımcılarından birisi, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemlisi vekâlet eder. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği görevleri yapmakla yükümlüdür. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri :
MADDE 9 - (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Kurula başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak.
d) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
e) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
f) Merkezin Üniversitenin diğer birimleriyle olan bilgi faaliyetlerine ilişkin koordinasyonunu sağlamak.
g) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
h) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.
i) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği planlamak ve Rektörlüğe sunmak.
j) İnternet üzerinden uzaktan eğitim yapacak olan önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü ve doktora program ve bölümleri; bölüm/program başkanlarının, ilgili kurum yöneticilerinin görüşlerini alarak Rektörün onayına sunmak.
k) Uzaktan eğitim yapan bölümlerin akademik programlarının görüşülmesi sırasında ilgili meslek yüksekokulu, yüksekokul, fakülte ve enstitü kurullarında ilgili bölüm/program başkanlarıyla birlikte görüşmelere katılmak.

Yönetim Kurulu:
MADDE 10 - (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve yardımcıları dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üyeler; Üniversite öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin her hangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az altı kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 - (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Merkezde görevli akademik ve idari personelin yurt içi ve yurt dışındaki uzaktan eğitim ile ilgili her türlü seminer, konferans, eğitim ve toplantılara katılımlarını sağlamak amacıyla mali destek taleplerini değerlendirerek Rektörlüğe sunmak.
d) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.
e) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
f) Bölüm/program başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içerikleriyle ilgili tavsiye kararları almak.
g) Program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak.
h) Programda yer alacak web içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden geçirmek, konuyla ilgili bölüm/program başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.

Danışma Kurulu :
MADDE 12 - (1) Danışma Kurulu; Rektörün seçeceği Üniversiteye bağlı birimlerde uzaktan eğitimde program önerebilecek yedi öğretim üyesinden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler. Ancak bu kişiler oy kullanamazlar.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 - (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından hazırlanmış yıllık faaliyet raporunu ve çalışma planını değerlendirerek önerilerde bulunmak.
b) Yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı:

MADDE 14 - (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş, alet ve ekipman
MADDE 15 - (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 - (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre
devredebilir.


Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 18 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

 

Öğr. Gör. ABDULHALIK OĞUZ
Güncelleme : 23.05.2022 10:27:14