Uzaktan Eğitim Kalite Politikamız

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan  Eğitim Kalite Politikası

“Kadim milli kültürümüzden esinlenerek geliştirdiğimiz kurumsal değerlerimiz ışığında, uluslararası yeterlikte bir öğrenme ve düşünce ortamı inşa ederek insanlığın temel sorunları ile ilgili ve bu sorunlara çözüm üretebilen, gelişime açık, mesleki ve toplumsal sorumluluk bilinci yüksek, araştırma yönelimli insanlar yetiştirmek” kurumsallığımızın varlık gerekçesinin bir ifadesidir.

Bu temel görevi hakkıyla yerine getirebilmek, lisans ve lisansüstü düzeyde “yeterli eğitim öğretim vermekten” geçmektedir. Bu yeterli eğitim öğretim verme hedefi örgün eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de yol gösterici niteliktedir. Bu kapsamda Üniversitemizin uzaktan eğitim politikası;

Siirt Üniversitesi, her türlü imkân ve şartlar altında sürdürülebilir ve yönetilebilir uzaktan/karma eğitim altyapısını tüm paydaşlarına sunmayı hedefler, esnek şekilde tasarlar ve yönetir.
Üniversitenin stratejik amaçlarına ve hedeflerine uygun olarak uzaktan eğitim politikasını sürekli iyileştirir ve geliştirir.
Uzaktan eğitim süreçleriyle ilgili belirli standartlar oluşturur ve bu doğrultuda hareket eder.
Eğitim süreçleri hakkında gerekli bilgilendirmeleri, eğitimleri yapar ve gerekli rehberleri hazırlar.
Çağdaş bilimsel değerleri dikkate alan öğrenci merkezli öğrenimi ve etkileşimi uzaktan eğitim sistemine entegre eder.
Uzaktan eğitim süreçlerini ve öğrenme kaynaklarını sürekli iyileştirmeye katkıda bulunur.
Öğrenci merkezli eğitim ve öğretim süreçlerinde çeşitli ölçme ve değerlendirme fırsatları sunar.
Çeşitlilik ilkesine göre zengin öğrenme yollarıyla desteklenen öğrenme ve öğretme süreçlerini tasarlar.
Sisteme erişim ve kullanım kolaylığı sağlayarak, programların amaçlarını, öğrenme çıktılarını, ders ve yeterlilik ilişkilerini online olarak tüm paydaşlarına ulaştırır.
Uzaktan eğitim süreçlerinde öğrenci, öğretim elemanı yetkinliğini ve memnuniyetini arttırır.
Siirt Üniversitesi uzaktan/karma eğitim sırasında dijital imkânlar vasıtasıyla kayıt altına aldığı her türlü kişisel verileri, yürürlükteki yasal düzenlemeler ve uluslararası akademik ve etik standartlar çerçevesinde depolar, işler ve muhafaza altına alır.

Öğr. Gör. ABDULHALIK OĞUZ
Güncelleme : 23.05.2022 10:20:30